٤– دروس في اللغة الايطالية للعرب - فعل الكينونة و فعل التسمية و جمل مفيدة       Oggi è domenica      Differenza di pronuncia tra le lettere خاء e كاف       Un verbo al giorno - قَرَأَ - Leggere      Le quattro stagioni - ألفُصـــول ألأرْبَــعَة      L'Arabo Leggero #9 - Traslitterazione Sì o No?       Appunti per l'insegnamento della lingua araba ai non-arabi      Il tuo nome in Arabo - Carolina      3° Liv. #22 - Le particelle An - Lan - Cày ---- أَنْ - لَنْ - كَيْ       2.5.1- Altri Segni Grafici      Libia - ليبيا      15ª Lettera dell'alfabeto arabo - ضاد - Ḍād      #28-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "lam" لام      2.2.5- Ta Marbutah - (تاء مَربوطة (ة ـة      2.1.2- Scriviamo le lettere      8.2.1. La frase nominale in lingua araba      E' cominciato il Ramadan - رَمَضـــــــان كَــــــريم      L'Arabo Leggero - Playlist      Un verbo al giorno - تَرَكَ - Lasciare      3° Liv. #09 - esercitazione sui sinonimi e contrari       2.2.3- Alef Maqsurah - ألِف مَقْصـورة      2° Liv. #35 - C. C. L.- Pronomi interrogativi (dove, che cosa e chi) - Pronomi suffissi      #38-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "Zay" زاي       L'arte e l'architettura indo-islamica      7.3.A.1- الفِعْلُ الماضي - Il passato      # 02- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      I Pronomi      Anna e Ludovica leggono un dialogo       3.4.4- I Numerali Cardinali da 1 a 10       Un verbo al giorno - دَفَعَ - Pagare e Spingere      #16- C.C.L.A. - Pronomi attaccati       5- Vocalizzazione delle lettere ط ظ ع غ      Esercizio 3.3 - Preposizioni genitive (حروف الجر )      Comore - جزر القمر      Esercizio 6.2 - Calligrafia-Vocalizzazione-Traduzione      Egitto - مِصر      L'Arabo Leggero #2      E' la festa .... Auguri a tutti - عيد أضحى مبارك      7.0.1. I Verbi Arabi - Si ragiona per radici ...      6.06.1- Pronomi Staccati (isolati)      ١١– دروس في اللغة الايطالية للعرب - ضمائر الجمع المنفصلة      7.1.A. Il verbo essenziale - الفِعْلُ ألمُجَرَّد       Quinto gruppo di lettere ...       ١٠– دروس في اللغة الايطالية للعرب - ألأعداد - ألأرقام      #09-Corso CONTINUO di lingua araba - Lettere solari       2.5.2- Sukun - سُكون      Il tuo nome in Arabo - Massimo      Libano - لبنان      11ª Lettera dell'alfabeto arabo - زاي - Zāy      Perché gli arabi e l'arabo sono brutti e cattivi?     
Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

Indice articoli

Numerali cardinali da 20 a 99

in questa lezione andiamo a studiare come si usano i numerali cardinali da 20 a 99, essi si dividono in :

 • Le decine ( in arabo ألعُقود ) : e sono َعِشْرونَ, ثَلاثونَ, أربَعونَ, خَمسونَ, سِتّونَ, سَبعونَ, ثَمانونَ, تِسعون. Questi numeri non cambiano mai e si usano sia con il numerato maschile sia quello femminile, cosicché si dice عِشرونَ طالباً e عِشرونَ طالبةً e ancora خمسونَ قِطاراً e خَمسونَ سيَّارةً. Dal punti di vista grammaticali essi assumono la forma del singolare distinto ( تَمييز ) e con la fathah finale ( مَنْصوب ), essi seguono il comportano del plurale maschile sano, e quindi assumono la واو ( nominativo ) e la ياء nei casi Accusativo e genitivo. Vediamo qualche esempio :
  • في الصَّفِّ ثَلاثونَ طالباً ------ Nominativo
  • في الصَّفِّ ثَلاثونَ طالبةً ----- Nominativo 
  • اشترَيتُ خَمسينَ كِتاباً --- Accusativo
  • ذَهَبْتُ إلى عِشرينَ مِدينَةٍ ---- Genitivo  
 • I numeri congiunti ( ألاعداد المعطوفة ): sono tutti i numeri da 21 a 99 escludendo le decine, si chiamano cosi perché tra le unità e le decine c'è bisogno di aggiungere la " وَ " come ad esempio واحِد وَ عشرون, أربعة وَ سِتّون, تِشعة وَ تِسعون , come vedete i numeri sono formati dalle unità e poi la "e " e poi le decine. In questo gruppo di numeri valgono le regole dei numeri singoli da 1 a 9 e cioè
  • Il numero uno/una (واحِد  / واحِدة  (إحدى concordano con il contato;  
  • Il numero due إثنان / إثنَتان concordano con il contato;
  • I numeri da 3 a 9 non concordano con il contato.

Vediamo degli esempi : 1. واحِد وَ عِشرونَ رَجُلاً o anche واحِدة (إحدى) وَ عِشرونَ امْرأةً ----- concordano
 2. إثنان وَ عِشرونً ولَداً o anche إثنتان وَ عِشرونً بِنتاً ------ concordano
 3. ثَلاثَة وَ أربَعونَ طالباً o anche  ثَلاثَ وَ أربَعونَ طالبةً ------ non concordano 

Come vedete si può dire in generale che i numeri "uno e due" concordano sempre con il contato, il "dieci" non concorda se è singolo e concorda se fa parte di un numero composto, le decine restano indifferenti nei confronti del genere ed assumono un solo modo, i numeri congiunti, e cioè legati tra di loro con la lettera وَ  si comportano come i numeri singoli.

Mi auguro che la lezione sia stata di vostro gradimento e vi consiglio di fare le esercitazioni nella pagina seguente.

Accedi per commentare

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download