ضمائر الغائب في اللغة الايطالية      #53-Corso CONTINUO di Arabo - un pò di numeri e nuove parole      2.5.1- Altri Segni Grafici      17ª Lettera dell'alfabeto arabo - ظاء - Ẓā´      Verifica di dettato arabo 2      L'Arabo Leggero #1      #07-Corso CONTINUO di lingua araba - L'articolo       1.5. La Grammatica - ألقَواعِد       Il tuo nome in Arabo - Serena      Il tuo nome in Arabo - Ester      3° Fascicolo - Nella strada - في الطريق      Il Dolce del Ramadan - Qatayef - القـَطــــايِف       Esercizio 2.8 - Alef ا iniziale, si o no?      2.4.1- Vocali Brevi - حَرَكات      2.1.2- Scriviamo le lettere      #35-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "Dal" دال      ألضمائر في اللغة الايطالية      Il tuo nome in Arabo - Simone      #55-Corso CONTINUO di Arabo - Esercizi sulle lettere "khaà" خاء e " tthaà" ظاء e pronomi      Buongiorno a tutti      Informazioni sui cookies - linguaraba.com      Un verbo al giorno - خَـرَجَ - Uscire      المذكر و المؤنث      ألضمائر في اللغة الايطالية      Seguiteci anche su smartphone e tablet. ..      Vocalizziamo 1° schema - come vocalizzare correttamente      #31-Corso CONTINUO di lingua araba - la "hamzah" هَمزَة      2° Liv. #25 - C. C. L.- Il presente per il plurale(m/f) - Frasi di cortesia      الحروف المركبة المكونة من حرفين - I Digrammi      Il tuo nome in Arabo - Elisa      Somalia - الصّومال      3.2.A- I Numerali Cardinali da 1 a 10      La ricetta del Hummos      Verbo del giorno: سَمِعَ (Sentire)      #13-Corso CONTINUO di lingua araba - tutti i pronomi staccati       Perle di saggezza - Grande vergogna      6.14- Desinenze Dei Nomi      Esercizio 1.1 - Alfabeto e vocali      6.0.0- Tipi di parola in lingua araba - أقسام الكلمة      2° Liv. #35 - C. C. L.- Pronomi interrogativi (dove, che cosa e chi) - Pronomi suffissi      7.2.B.1 - Il verbo debole simile - ألفِعل المُعْتَلُّ المِثال       Il tuo nome in Arabo - Gelsomina      #52-Corso CONTINUO di Arabo - pronomi (lui, lei) e punti cardinali      Esercizio 2.3 - Traduzione ar-it      Un verbo al giorno - دَفَعَ - Pagare e Spingere      Il tuo nome in Arabo - Graziana      L'Arabo Leggero #11 - Le vocali brevi      Un verbo al giorno - سارَ - Percorrere      La formica e il piccione - النَّمْلَةُ و الحَمامَة - Racconti popolari e rarità dal mondo arabo      3° Liv. #21 - Pronomi relativi in lingua araba      

Valutazione attuale: 4 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella inattiva
 

I numeri maschili e femminili in lingua araba

I numeri "uno" e "due" concordano con il contato(il genere), mentre i numeri da " tre" a "dieci" non concordano con il contato (il genere maschile prende il numero femminile ed il genere femminile prende il numero maschile).

 Nelle colonne della tabella c'è scritto, da destra verso sinistra,I numeri : ألأعداد

I numeri maschili :   ألأعداد الـمــُذكَّـرة 

I numeri femminili : ألأعداد ألـمؤنَّـثـة

Numero e numerato(contato) :  عَدَد و معدود 

عَدَد و معدود

عَدَد و معدود

ألأعداد ألـمؤنَّـثـة

ألأعداد الـمــُذكَّـرة

ألأعداد

 بِنتٌ واحِدةٌ 

ولدٌ واحِدٌ 

واحِدة

واحِد

   واحِد   

بِنْتانِ اثنتانِ 

 ولَدانِ اثنانِ 

إثنتانِ

إثنانِ

إثنان

ثلاثُ بناتٍ

ثلاثَةُ أولادٍ 

ثلاثَةُ

ثلاثُ

ثلاثة

أرْبَعُ بناتٍ 

أرْبَعَةُ أولادٍ

أرْبَعَةُ

أرْبَعُ

أرْبَعة

خـَمـْسُ بناتٍ 

خـَمْسَةُ أولادٍ

خـَمْسَةُ

خـَمـْسُ

خـَمسة

سِتُّ بناتٍ 

سِتَّةُ أولادٍ

سِتَّةُ

سِتُّ

سِتَّة

سَبْعُ بناتٍ 

سَبْعَةُ أولادٍ

سَبْعَةُ

سَبْعُ

سَبعة

ثــَماني بناتٍ 

ثـمـانِيَةُ أولادٍ

ثـمـانِيَةُ

ثــَماني

ثمَانية

تِسْعُ بناتٍ 

تِسْعَةُ أولادٍ

تِسْعَةُ

تِسْعُ

تِسْعة

عَشْرُ بناتٍ 

عَشَرَةُ أولادٍ

عَشَرَةُ

عَشْرُ

عَشَرة

 

خمسة عشر ولد

 

خمس عشرة بنت

 

نار -- نيران

 

جار -- جيران

 

ثلاث نيران

 

ثلاثة جيران

 

 

Accedi per commentare


Avatar di mariacatalano819
mariacatalano819 ha risposto alla discussione #1 27/07/2020 18:43
Manca dalle pagine web la lezione dei numeri in video e la lezione un po' di matematica

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download