2° Liv. #05 - C. C. L. A. - pronomi staccati, lui هو e loro (duale) هما, verbi al passato (duale)      Oggi è Martedì      Iraq - ألعِراق      Come scrivere...      2° Liv. #16 -ultima lezione 1° semestre - Forse non tutti sanno che! i saluti      Il video del Hummos      7.2.B.2.1 - Il verbo debole concavo - ألفِعل المُعْتَلُّ ألأجوَف       Il tuo nome in Arabo - Valerio      8.6.5. Aggettivi Qualificativi in lingua araba      Verbo del giorno حَمَلَ (portare)      8-Kana e sorelle (Parte 1) - كان و أخَواتُها      Il tuo nome in Arabo - Veruska      أبو فراس الحمداني - Bellissima poesia di Abu Firas Elhamadany      #50-Corso CONTINUO di Arabo - La "Ain " عين e la "Ttaà" طاء - fine 1° semestre      Il tuo nome in Arabo - Luisa      Il tuo nome in Arabo - Desirée      2° Liv. #06 - C. C. L. A. - Nomi (duale e plurale sano) - Esercizi dal vivo      أبو القاسِم الشّابّي - Bellissima poesia del poeta tunisino Abu Elqasim Eshabbi      Gli arabi e la scienza - Prima parte      Le Quattrine di Khayyam - رُباعِيّات الخَيّام      6-1 Esercizio di vocalizzazione       # 06- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      Guarda e leggi - Italia (video)      L'Arabo Leggero #5      7.2.A. Il verbo integro (ألفعل الصحيح)      #42-Corso CONTINUO di Arabo -L'articolo in lingua araba      I versi degli animali - أسماء أصوات الحيوانات      Lezioni Private di Lingua Araba      Perle di saggezza - Grande vergogna      # 05- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      #30-Corso CONTINUO di lingua araba - la "hamzah" هَمزَة       6.16- Singolare, Duale e Plurale      Che ore sono ? كَــــمِ السَّـاعـة؟      #11- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      Esercizio 2-5 Lam lunare e lam solare - esercizio      Aggiunti nuovi files in Libreria      # 04- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      3° Liv. #08 - Prova di dettato sbirciato       Aggiunti nuovi files in Libreria - 3° gruppo      ألضمائر في اللغة الايطالية      #59-Corso CONTINUO di Arabo - la lettera "qaf" قاف e "kaf" كاف dal vivo      # 07- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      3.3- I Numerali Ordinali       #52-Corso CONTINUO di Arabo - pronomi (lui, lei) e punti cardinali      Il tuo nome in Arabo - Sofia      7.0.2 - Regole del verbo arabo - قَواعِد الفِعل العَرَبيّ      Lezioni di lingua italiana -01-      La formica e il piccione - النَّمْلَةُ و الحَمامَة - Racconti popolari e rarità dal mondo arabo      #27-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "Faà" فاء - e "tanuin dammah"      7.2.B.1 - Il verbo debole simile (assimilato) - ألفِعل المُعْتَلُّ المِثال      

Valutazione attuale: 4 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella inattiva
 

I numeri maschili e femminili in lingua araba

I numeri "uno" e "due" concordano con il contato(il genere), mentre i numeri da " tre" a "dieci" non concordano con il contato (il genere maschile prende il numero femminile ed il genere femminile prende il numero maschile).

 Nelle colonne della tabella c'è scritto, da destra verso sinistra,I numeri : ألأعداد

I numeri maschili :   ألأعداد الـمــُذكَّـرة 

I numeri femminili : ألأعداد ألـمؤنَّـثـة

Numero e numerato(contato) :  عَدَد و معدود 

عَدَد و معدود

عَدَد و معدود

ألأعداد ألـمؤنَّـثـة

ألأعداد الـمــُذكَّـرة

ألأعداد

 بِنتٌ واحِدةٌ 

ولدٌ واحِدٌ 

واحِدة

واحِد

   واحِد   

بِنْتانِ اثنتانِ 

 ولَدانِ اثنانِ 

إثنتانِ

إثنانِ

إثنان

ثلاثُ بناتٍ

ثلاثَةُ أولادٍ 

ثلاثَةُ

ثلاثُ

ثلاثة

أرْبَعُ بناتٍ 

أرْبَعَةُ أولادٍ

أرْبَعَةُ

أرْبَعُ

أرْبَعة

خـَمـْسُ بناتٍ 

خـَمْسَةُ أولادٍ

خـَمْسَةُ

خـَمـْسُ

خـَمسة

سِتُّ بناتٍ 

سِتَّةُ أولادٍ

سِتَّةُ

سِتُّ

سِتَّة

سَبْعُ بناتٍ 

سَبْعَةُ أولادٍ

سَبْعَةُ

سَبْعُ

سَبعة

ثــَماني بناتٍ 

ثـمـانِيَةُ أولادٍ

ثـمـانِيَةُ

ثــَماني

ثمَانية

تِسْعُ بناتٍ 

تِسْعَةُ أولادٍ

تِسْعَةُ

تِسْعُ

تِسْعة

عَشْرُ بناتٍ 

عَشَرَةُ أولادٍ

عَشَرَةُ

عَشْرُ

عَشَرة

 

خمسة عشر ولد

 

خمس عشرة بنت

 

نار -- نيران

 

جار -- جيران

 

ثلاث نيران

 

ثلاثة جيران

 

 

Accedi per commentare

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download