١٠– دروس في اللغة الايطالية للعرب - ألأعداد - ألأرقام      ضمائر المتكلم في اللغة الإيطالية - المذكر       Art. recenti      6.05- Articolo Indeterminativo      L'Arabo Leggero #6      Il tuo nome in Arabo - Lorenzo      Il tuo nome in Arabo - Salvatore      المذكر و المؤنث      Buongiorno Amici - صَباحُ الخَير      Partiamo da zero II       Esercizio 1.3 - Alfabeto e vocali      Coniugatore dei verbi arabi      #09-Corso CONTINUO di lingua araba - Lettere solari       Videocorso di arabo per principianti      I Pronomi      3° Liv. #08 - Prova di dettato sbirciato       2° Liv. #07 - C. C. L. A. - L'Articolo e lettere lunari e solari - Esercizi      2.6.1- Nunazione - تَنوين      Laura legge un dialogo      10ª Lettera dell'alfabeto arabo - راء - Rā´      Il tuo nome in Arabo - Aldo      2.1.0- Alfabeto Arabo - ألحُروف ألهِجائيَّة      Frasi e parole in lingua araba      3.5- I Numeri Maschili e Femminili       20ª Lettera dell'alfabeto arabo - فاء - Fā´      ٣– دروس في اللغة الايطالية للعرب       7.2.A.1. Il verbo integro sano - الفعل الصَّحيح السَّالِم      Esercizio 1.6 - Dettato arabo . ألإمــــــــلاء       3° Liv. #03 - C. C. L.- Impariamo qualche aggettivo in più      3° Liv. #27 - Come distinguere il suono di alcune lettere e come scriverle in modo corretto      3° Liv. #09 - esercitazione sui sinonimi e contrari       Un verbo al giorno - طارَ - Volare      Ibn Hamdis Assiqilly - Amata Sicilia - إبن حَمديس الصِّقلّي (video)      Lotteria del 1° giugno 2015      Partiamo da zero IV      Il tuo nome in Arabo - Federico      2.4.1- Vocali Brevi - حَرَكات      #31-Corso CONTINUO di lingua araba - la "hamzah" هَمزَة      7.2.B.1 - Il verbo debole simile - ألفِعل المُعْتَلُّ المِثال       #13-Corso CONTINUO di lingua araba - tutti i pronomi staccati       ألضمائرالمنفصلة للمخاطب في اللغة الايطالية - المذكر و المؤنث      Un verbo al giorno - كَتَبَ - Scrivere      Esercizio 2.1 - Conversazione - مُحادَثة      Come e dove si pronunciano le lettere dell'alfabeto arabo      Arabia Saudita - ألسُّعوديَّة      Sesto gruppo di lettere ...       Come usare il vocabolario arabo      ضمائر الغائب في اللغة الايطالية      2.2.0- Le Altre lettere (particelle)      Esercizio 1.1 - Alfabeto e vocali     
Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 Accedi per commentare

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download