٣– دروس في اللغة الايطالية للعرب       Vedi, ascolta, scrivi e traduci - 2 -      #40-Corso CONTINUO di Arabo è LAVA - la lettera "gim" جيم e esercizi di traduzione      Il tuo nome in Arabo - Simona      Qual è la differenza tra :      2° Liv. #31 - C. C. L.- Negazione del verbo con la particella "la" لا - "ta marbutah" ـة       8.6.4. Aggettivi Qualificativi in lingua araba      2° Liv. #08 - C. C. L. A. - i dimostrativi singolari per il vicino      Il tuo nome in Arabo - Giovanni      3° Liv. #26 - Espressioni di meraviglia in lingua araba      10 Minuti con..." Ca' Foscari Video lezione di Lingua Araba - Zilio      6.0.0- Tipi di parola in lingua araba - أقسام الكلمة      2° Liv. #19 - La differenza tra la ذال e la ظاء + il verbo presente      ١٤– دروس في اللغة الايطالية - الاسماء المذكر - المؤنث - المفرد - الجمع– ثلاثة انواع - حرف ال جي      ١– دروس في اللغة الايطالية للعرب       # 03- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      6.11- Aggettivi Dimostrativi      Esercizio 1.8 - Comporre le parole تَرْكيب ألكَلِمـــات      4ª Lettera dell'alfabeto arabo - ثاء - Thā´      6-1 Esercizio di vocalizzazione       8.6.1. Aggettivi Qualificativi in lingua araba      Ascolta e ripeti      I cinque sensi - ألحَواسُ الخَمْس      Yemen - أليَمَن      7.1. Il verbo trilittero arabo non può avere la seconda radicale sukunizzata ( con sukun ), perché?      Esercizio 1.2 - Alfabeto e altri segni grafici      8.5. Kana e la sue sorelle - كانََ و أخواتُها      Il tuo nome in Arabo - Francesco      I mesi dell'anno - أَشْهُرُ السَّنَة      Auguriiiiiiiiiiiii      Perle di saggezza - La sfida più grande. ..      Differenza di pronuncia tra le lettere خاء e كاف       Oggi è la festa dei lavoratori - عيد العُمَّال      2° Liv. #03 - il verbo radice, sinonimi e plurale fratto      3° Liv. #03 - C. C. L.- Impariamo qualche aggettivo in più      La sella dorata. ..Proverbi arabi      #55-Corso CONTINUO di Arabo - Esercizi sulle lettere "khaà" خاء e " tthaà" ظاء e pronomi      1.5. La Grammatica - ألقَواعِد       Partiamo da zero III      Esercizio 2-6 Lam lunare e lam solare      ١١– دروس في اللغة الايطالية للعرب - ضمائر الجمع المنفصلة      #44-Corso CONTINUO di Arabo - L'articolo e la lettera "gim" جيم applicazioni      #27-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "Faà" فاء - e "tanuin dammah"      #08-Corso CONTINUO di lingua araba - Lettere lunari       Come usare il vocabolario arabo      Il tuo nome in Arabo - Desirée      #32-Corso CONTINUO di lingua araba - la "hamzah" هَمزَة e "tanuin kasrah"      3° Liv. #25 - le particelle negativizzanti "la, lan, ma" لا لَن ما       2° Liv. #17 - C. C. L. A. - iniz. 2° semestre - Esercitazioni (articolo, plurale)      Perle di saggezza - La pazienza     
Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

Il video del quarto fascicolo è pronto per voi amici
♥♪♥ ══════════ ♥♪♥ ══════════ ♥♪♥
فيديو المجلد الرابع جاهز لكم و لاطفالكم أعزائي الاخوان و الاخوات العرب
♥♪♥ ══════════ ♥♪♥ ══════════ ♥♪♥

Questa collana è consigliata particolarmente per tutti gli amici che hanno dei piccoli nati e/o cresciuti in Italia e hanno difficoltà e seguire, imparare e migliorare la lingua del/i loro genitore/i arabi.
Ovviamente è anche indicato per gli amici italiani che vogliono ascoltare ed imparare nuovi termini con la corretta pronuncia.
Buona visione a tutti.
نرجوا لكم أوقاتاُ سعيدةً
 Pubblicazione media

♥♪♥ Grazie -♥♪♥- شُكراً ♥♪♥

شكراً لدعمكم لنا بالمشاركة و تسجيلكم في قنالنا اليوتيوب

grazie

Accedi per commentare

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download