ضمائر الغائب في اللغة الايطالية       7.4.2. Il verbo in lingua araba - ألفِعْل في أللُّغة ألعَرَبيَّة - Seconda parte      Perle di saggezza - La sfida più grande. ..      #55-Corso CONTINUO di Arabo - Esercizi sulle lettere "khaà" خاء e " tthaà" ظاء e pronomi      Quarto gruppo di lettere ...      Chiara legge un dialogo ...      Partiamo da zero IV      ١١– دروس في اللغة الايطالية للعرب - ضمائر الجمع المنفصلة      6.13- Le lettere che tirano - حُـــــروفُ الجَـــــرّ - Le preposizioni in lingua araba      #25-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "nun" e sukun - applicazioni      Verbo del giorno حَمَلَ (portare)      #07-Corso CONTINUO di lingua araba - L'articolo       L'arte e l'architettura indo-islamica      24ª lettera dell'alfabeto arabo - ميم - Mīm      # 08- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      ملخص الضمائر المنفصلة في اللغة الإيطالية و بعض النصائح      2° Liv. #26 - Esercitazioni su l'articolo, singolare e plurale e i verbi       Il tuo nome in Arabo - Flavia      Il tuo nome in Arabo - Maria      #37-Corso CONTINUO di lingua araba - la "Dal" e la "shaddah" esercizi      2-Video Live - Alfabeto arabo      2° Liv. #32 - C. C. L.- Utilizzo del prefisso بِ con lettere solari e lunari      E' cominciato il Ramadan - رَمَضـــــــان كَــــــريم      Esercizio 3.6 - Video(PlayList) - Esercizi di dettato      28ª Lettera dell'alfabeto arabo - ياء - yā´      # 14- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      ٥– دروس في اللغة الايطالية للعرب - الحروف التي يتغير لفظها حسب ما يليها       ٢– دروس في اللغة الايطالية للعرب       ألضمائرالمنفصلة للمخاطب في اللغة الايطالية - المذكر و المؤنث      2.1.1- Ascoltiamo, ripetiamo e vediamo come si scrivono le lettere      10 Minuti con..." Ca' Foscari Video lezione di Lingua Araba - Zilio      #62- Riassunto 1° Liv. - Alfabeto arabo      Il tuo nome in Arabo - Lorenzo      #19- La lettera " mim ميم "      Provate a fare i Quiz. ..      # 12- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      2° Liv. #12 - C. C. L. A. - Soluzione verifica e avverbi di luogo      8.6.4. Aggettivi Qualificativi in lingua araba      #03-Corso CONTINUO di lingua araba - le lettere (iniziale, mediana, finale e isolata)       8.5. Kana e la sue sorelle - كانََ و أخواتُها      Oggi è Martedì      Perle di saggezza - Dolce preghiera      3° Liv. #05 - Pronomi staccati e loro aggettivi (lui, lei e loro (m))       Ci siamo quasi... I nuovi video sono pronti ...      Perle di saggezza - Il tradimento      Buongiorno Amici - صَباحُ الخَير      Perle di saggezza - Sapere parlare      3° Liv. #17 - Un semplice esercizio - Il plurale sotto la forma "أفعال "      Oman - عُمــــان      Il tuo nome in Arabo - Gelsomina     
Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

La lettera "raa" e la "kasrah"

 

 Accedi per commentare

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download