٩– دروس في اللغة الايطالية للعرب - التحيات      Esercizio 1.1 - Alfabeto e vocali      10ª Lettera dell'alfabeto arabo - راء - Rā´      Buongiorno a tutti      4.2- Scriviamo le lettere      Esercizio 1.7 - Dettato arabo . ألإمــــــــلاء       10 Minuti con..." Ca' Foscari Video lezione di Lingua Araba - Zilio      Informazioni sui cookies - linguaraba.com      Galleria Frasi Utili      Ci siamo quasi... I nuovi video sono pronti ...      2° Liv. #10 - C. C. L. A. - i giorni della settimana e altro - esercizio      3.0.B- Differenza Tra Numero (عَدَد) e Cifra (رَقَم)      ٣– دروس في اللغة الايطالية للعرب       7.4.2. Il verbo in lingua araba - ألفِعْل في أللُّغة ألعَرَبيَّة - Seconda parte      #34-Corso CONTINUO di lingua araba - la "hamzah" هَمزَة e "tanuin kasrah"      ألضمائرالمنفصلة للمخاطب في اللغة الايطالية - المذكر و المؤنث      #36-Corso CONTINUO di lingua araba - la "Dal" e la "shaddah"      Aggiunti nuovi files in Libreria - 2° gruppo      #23-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "raa" e la "kasrah"      Vedi, ascolta, scrivi e traduci - 3 - I saluti      Un verbo al giorno - سَأَلَ - Domandare      1.0. Si inizia da qui...      Libano - لبنان      2-Video Live - Alfabeto arabo      #27-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "Faà" فاء - e "tanuin dammah"      3° Liv. #20 - Alcune informazioni su di me (nome, classe, insegnante ecc..)      Tutte le lettere dell'alfabeto con vocalizzazione      3° Liv. #21 - Pronomi relativi in lingua araba       Lettura di un testo - La pioggia è un dono      Esercizio 1.11 - Comporre le parole تَرْكيب ألكَلِمــــات      3° Liv. #16 - Il verbo al presente per lui, loro maschile e loro femminile      Registrati nel sito anche con le credenziali di Facebook      Frittelle di cavolfiore palestinesi       ضمائر المتكلم في اللغة الإيطالية - المذكر       Al-Farabi - الفارابي‎ - Scienziati Arabi      Averroè - ابن رشد - Scienziati Arabi      Buone vacanze a tutti.      ضمائر الغائب في اللغة الايطالية       2° Liv. #21 - C. C. L.- Nomi luoghi partendo dal verbo - Pronomi relativi       Il tuo nome in Arabo - Antonio      3.1.A- I Numeri ِArabi (le cifre) - ألأعداد      Aggiunto nuovo libro in Libreria - Io e la gente      6.03- Lettere Lunari - Lam Lunare      Lettura di una testo da uno studente . .. con correzione      6.07- Le Congiunzioni Coordinanti      Il tuo nome in Arabo - Grazia      7.2.A.1. Il verbo integro sano - الفعل الصَّحيح السَّالِم      Esercizio 2.1 - Conversazione - مُحادَثة      2° Liv. #33 - C. C. L.- Le varie nazionalità in lingua araba       Comore - جزر القمر     
Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

La "hamzah" هَمزَة e "tanuin kasrah"

 

 Accedi per commentare

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download