٤– دروس في اللغة الايطالية للعرب - فعل الكينونة و فعل التسمية و جمل مفيدة       3° Liv. #01 - C. C. L.- Inizio 3° livello - Avverbi di tempo "dopo" e "Prima"      Oggi è Giovedì      Il tuo nome in Arabo - Nadia      Esercizio 1.2 - Alfabeto e altri segni grafici      2.3.1- Vocali Lunghe - حُروف ألعِلَّة       Il tuo nome in Arabo - Daniela      2.5.1- Altri Segni Grafici      19ª Lettera dell'alfabeto arabo - غَيْن - Ghayn      Aggiunti nuovi files in Libreria - 2° gruppo      E' la festa .... Auguri a tutti - عيد أضحى مبارك      L'arte e l'architettura indo-islamica      ٩– دروس في اللغة الايطالية للعرب - التحيات      2° Liv. #12 - C. C. L. A. - Soluzione verifica e avverbi di luogo      ضمائر المتكلم في اللغة الإيطالية - المذكر       Giordania - ألأُردُن      Arabia Saudita - ألسُّعوديَّة      1.3. La Fonetica - مُرونة ألصَّوت      2.2.1- Alef maddah - آ ) - ألِف مَدَّة )      I colori in lingua araba - ألألوان       7.3.A.1- الفِعْلُ الماضي - Il passato      #03-Corso CONTINUO di lingua araba - le lettere (iniziale, mediana, finale e isolata)       14ª Lettera dell'alfabeto arabo - صاد - Ṣad      3.1.E- I Numeri da 0 a 99      Navigare col cellulare è più bello!      Perle di saggezza - Il sorriso       #13-Corso CONTINUO di lingua araba - tutti i pronomi staccati       Il tuo nome in Arabo - Marina      2° Liv. #09 - C. C. L. A. - i dimostrativi singolari e plurali per il vicino - esercizio      #40-Corso CONTINUO di Arabo è LAVA - la lettera "gim" جيم e esercizi di traduzione      Il tuo nome in Arabo - Fabrizio      Giornata Mondiale della Lingua Araba -18 Dicembre       Il tuo nome in Arabo - Filippo      #32-Corso CONTINUO di lingua araba - la "hamzah" هَمزَة e "tanuin kasrah"      #30-Corso CONTINUO di lingua araba - la "hamzah" هَمزَة       7.0.2 - Regole del verbo arabo - قَواعِد الفِعل العَرَبيّ      2.2.3- Alef Maqsurah - ألِف مَقْصـورة      Il Khawarizmi – Scienziati Arabi      Algeria - ألجزائر      3.1.C- Gli Altri Numeri (le cifre)       Il tuo nome in Arabo - Ilenia      Perle di saggezza - Sapere parlare      3° Liv. #17 - Un semplice esercizio - Il plurale sotto la forma "أفعال "      6.0.0- Tipi di parola in lingua araba - أقسام الكلمة      8-Kana e sorelle (Parte 1) - كان و أخَواتُها      Il tuo nome in Arabo - Samanta      Esercizio 1.5 - Alfabeto e segni grafici      8.2.2. Negare la frase nominale      2-Le vocali brevi      Tutte le lettere dell'alfabeto con vocalizzazione     

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download