ضمائر المتكلم في اللغة الإيطالية - ألمؤنَّث       2.2.3- Alef Maqsurah - ألِف مَقْصـورة      #27-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "Faà" فاء - e "tanuin dammah"      #50-Corso CONTINUO di Arabo - La "Ain " عين e la "Ttaà" طاء - fine 1° semestre      ألضمائر في اللغة الايطالية      12ª Lettera dell'alfabeto arabo - سين - Sīn      2.5.2- Sukun - سُكون      3.4.4- I Numerali Cardinali da 1 a 10       Esercizio 4.2 (Gioco) - La Parola Perduta       Oggi è Martedì      Il tuo nome in Arabo - Elena      6-Il maschile e il femminile - Parte II      #41-Corso CONTINUO di Arabo - la lettera "gim" جيم e nuovo esercizio      #31-Corso CONTINUO di lingua araba - la "hamzah" هَمزَة      #59-Corso CONTINUO di Arabo - la lettera "qaf" قاف e "kaf" كاف dal vivo      3° Liv. #26 - Espressioni di meraviglia in lingua araba      E' cominciato il Ramadan - رَمَضـــــــان كَــــــريم      Esercizio 1.1 - Alfabeto e vocali      7.2.A. Il verbo integro (ألفعل الصحيح)      7.2.A.2 - Il verbo integro hamzato - ألفِعل الصَّحيح المَهموز       Le Quattrine di Khayyam - رُباعِيّات الخَيّام      L'Arabo Leggero #9 - Traslitterazione Sì o No?       7.0.2 - Regole del verbo arabo - قَواعِد الفِعل العَرَبيّ      1.6. La Calligrafia Araba      Perle di saggezza - Dolce preghiera      4.2- Scriviamo le lettere      Un verbo al giorno - شَرِبَ - Bere      I punti cardinali - ألجِهات ألأربَعة      الحروف المركبة المكونة من حرفين - I Digrammi      L'arte e l'architettura indo-islamica      Esercizio 4.1 - Pronomi isolati e comprensione testo      2.2.5- Ta Marbutah - (تاء مَربوطة (ة ـة      ٤– دروس في اللغة الايطالية للعرب - فعل الكينونة و فعل التسمية و جمل مفيدة       3° Liv. #29 - Lettura, comprensione ed esercizi - Seconda Parte      Esercizio 3.5 Traduzione e scrittura      3° Liv. #19 - Passare dal singolare al duale e al plurale femminile e viceversa      2.2.0- Le Altre lettere (particelle)      Bellissima poesia del poeta tunisino Abu Elqasim Eshabbi      2° Liv. #12 - C. C. L. A. - Soluzione verifica e avverbi di luogo      #21-Corso CONTINUO di lingua araba - esercitazione sulla "mim"      Il tuo nome in Arabo - Filippo      Esercizio 5.1 - Il verbo - ألفِعل      8.4. Stato costrutto - مُضاف و مُضاف إلَيْه      Le più belle parole - di Nazim Hikmet (video)      7.4.2. Il verbo in lingua araba - ألفِعْل في أللُّغة ألعَرَبيَّة - Seconda parte      Egitto - مِصر      8ª Lettera dell'alfabeto arabo - دال - Dāl      # 04- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      9ª Lettera dell'alfabeto arabo - ذال - Dhāl      Impara l'arabo con me - تعلم الايطالية معي     
Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

 "Punteggiare" le parole arabe? Mettiamo i puntini "sotto" la "ya"?

 

  Potete scaricare da qui sotto i libri per seguire le lezioni

Files:
Name Creato Dimensione Downloads    
Lingua Araba 1° Semestre Data 2014-01-22 Dimensioni del File 3.52 MB Download 50 Scarica

Lingua Araba 2° Semestre Data 2014-01-22 Dimensioni del File 3.47 MB Download 34 Scarica

 

Lingua Araba 1° Semestre Data 2014-01-22 Dimensioni del File 2.1 MB Download 24 ScaricaAccedi per commentare

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download