٢– دروس في اللغة الايطالية للعرب       3° Liv. #07 - Presente e passato per lui e per lei       ٧– دروس في اللغة الايطالية للعرب - أيّام الأُسبوع      #26-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "Faà" فاء       L'Arabo Leggero #8       #01-Prepararsi al corso Consigli per studiare la lingua araba - Lezioni di arabo       Lettura di un testo - La pioggia è un dono      8-Kana e sorelle (Parte 3) - كان و أخَواتُها       6.06.2- Pronomi Attaccati (suffissi)      ٩– دروس في اللغة الايطالية للعرب - التحيات      6.07- Le Congiunzioni Coordinanti      Il tuo nome in Arabo - Carmelo      Il vostro nome scritto in arabo      6-Il maschile e il femminile - Parte II      Il tuo nome in Arabo - Roberta      Partiamo da zero III      ضمائر الغائب في اللغة الايطالية       Averroè - ابن رشد - Scienziati Arabi      Le Più Belle Parole - Bellissima Poesia d'Amore - di Nazim Hikmat (testo)      Libia - ليبيا      Il tuo nome in Arabo - Gelsomina      #32-Corso CONTINUO di lingua araba - la "hamzah" هَمزَة e "tanuin kasrah"      # 12- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      Mahmoud Darwish - محمــــود درويش       2° Fascicolo - A casa mia - في البيت      3.4.1- I Numeri Arabi      Buon fine settimana      Il sapore della libertà - طَعْمُ الحُرِّية - Testo e Video      Un verbo al giorno - طارَ - Volare      Videocorso di arabo per principianti      Esercizio 2-7 Lam lunare e lam solare - esercizio      Esercizio 1.9 - Composizione e nomi lettere      2.2.4- Lam-Alef - لام الف      Esercizio 1.4 - Alfabeto e segni grafici      Perle di saggezza - Il giudizio      #52-Corso CONTINUO di Arabo - pronomi (lui, lei) e punti cardinali      2.3.4.3 -Vocali lunghe e brevi - Parte III      #57-Corso CONTINUO di Arabo - le lettere "thal" ذال e " dhad" ضاد e nuove parole      الحروف المركبة المكونة من حرفين - I Digrammi      Giordania - ألأُردُن      #42-Corso CONTINUO di Arabo -L'articolo in lingua araba      2.2.6- La Hamzah - ألهَمْزَة      Mariano legge un dialogo      Alfabeto Italiano -video- ألحُروف ألهِجائيَّة ألإيطالية      Perle di saggezza - La speranza      Perle di saggezza - Il sorriso      Esercizio 2.4 - Composizione e traduzione      Corso CONTINUO di lingua araba - anche online      2.4.1- Vocali Brevi - حَرَكات      Arabia Saudita - ألسُّعوديَّة     

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

  Accedi per commentare

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download