ضمائر الغائب في اللغة الايطالية       3° Liv. #7 - Presente e passato per lui e per lei - dal vivo      2° Liv. #17 - C. C. L. A. - iniz. 2° semestre - Esercitazioni (articolo, plurale) - dal vivo      8.5. Kana e la sue sorelle - كانََ و أخواتُها      2° Liv. #33 - C. C. L.- Le varie nazionalità in lingua araba - dal vivo      Lezioni online via skype. Hai più di 1000 punti credito? leggi sotto...      2-Alfabeto Arabo #1 - Scrittura e pronuncia      2-Alfabeto Arabo #2 - Scrittura e pronuncia      ٤– دروس في اللغة الايطالية للعرب - فعل الكينونة و فعل التسمية و جمل مفيدة       3.1.A- I Numeri ِArabi (le cifre) - ألأعداد      3° Liv. #6 - Pronomi attaccati di possesso e di appartenenza      Egitto - مِصر      Un verbo al giorno - فَهِمَ - Capire      Esercizio 1.12 - Scomporre le parole تَحْــليل ألكَلِمـــات       #50-Corso CONTINUO di Arabo - La "Ain " عين e la "Ttaà" طاء - dal vivo - fine 1° semestre      2-Alfabeto Arabo #3 - Scrittura e pronuncia      L'Arabo Leggero #5      #39-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "gim" جيم dal vivo       Sudan - ألسودان      ضمائر المتكلم في اللغة الإيطالية - ألمؤنَّث       21- Qaf - قاف      Comore - جزر القمر      # 08- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      7.2.B.2 - Il verbo debole concavo - ألفِعل المُعْتَلُّ ألأجوَف       1.0. Si inizia da qui... i miei consigli!       #18-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "baà باء " dal vivo       #41-Corso CONTINUO di Arabo - la lettera "gim" جيم e nuovo esercizio      3° Liv. #10 - Applicazione sui dimostrativi "questo e questa" - dal vivo      Qual è la differenza tra :      14- Ssad - صاد      02- Come si scrive il verbo أكَلَ      Esercizio 1.5 - Alfabeto e segni grafici      Algeria - ألجزائر      2.3.1- Vocali Lunghe - حُروف ألعِلَّة       Corso CONTINUO di lingua araba - anche online      2.2.0- Le Altre lettere (particelle)      - I giorni della settimana      ألضمائر في اللغة الايطالية      # 11- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      8-Kana e sorelle (Parte 2) - كان و أخَواتُها       # 03- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      6.11- Aggettivi Dimostrativi      #56-Corso CONTINUO di Arabo - le lettere "uau" واو e " iaà" ياء , vocali o consonanti? dal vivo      2.4.1- Vocali Brevi - حَرَكات      7.0.1. I verbi - si ragiona per radici ...      I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع      7.2.A.1. Il verbo integro sano - الفعل الصَّحيح السَّالِم      Esercizio 3.3 - Preposizioni genitive (حروف الجر )      Libia - ليبيا      3.4.1- I Numeri Arabi     
Panoramica Panoramica Cerca Cerca Sopra Sopra
Dettagli del download
Letteratura Araba Letteratura Araba
(0 voti)

Informazioni

Versione:
Dimensione3.6 MB
Downloads17
Lingua
Licenza
Autore
Sito Web
Prezzo15
Creato2014-01-28
Creato da1001notte
Modificato il2014-02-04
Modificato da1001notte

Scarica

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download