ألضمائرالمنفصلة للمخاطب في اللغة الايطالية - المذكر و المؤنث      Orario preferito per le dirette youtube!      7.3.A.3- L'imperativo -فِعلُ الأمر      Quinto gruppo di lettere ...       8.6.1. Aggettivi Qualificativi in lingua araba      Averroè - ابن رشد - Scienziati Arabi      #63-Corso CONTINUO di Arabo - Riassunto 1° Liv. - vocali e segni grafici e le altre lettere      Perle di saggezza - Il sorriso       2.2.6- La Hamzah - ألهَمْزَة      L'Arabo Leggero #9 - Traslitterazione Sì o No?       LA ricetta del Falafel (polpette di ceci e fave) dalla A alla Z       18ª Lettera dell'alfabeto arabo - عَين - ᶜAyn      # 07- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      Il tuo nome in Arabo - Riccardo      Auguriiiiiiiiiiiii      ١٤– دروس في اللغة الايطالية - الاسماء المذكر - المؤنث - المفرد - الجمع– ثلاثة انواع - حرف ال جي      #48-Corso CONTINUO di Arabo - La lettera "haà" حاء e la lettera "sin" سين       6.11- Aggettivi Dimostrativi      Esercizio 2-7 Lam lunare e lam solare - esercizio      3° Fascicolo - Nella strada - في الطريق      6.03- Lettere Lunari - Lam Lunare      7.4.1. Il verbo in lingua araba - ألفِعْل في أللُّغة ألعَرَبيَّة - Prima parte      Esercizio 1.2 - Alfabeto e altri segni grafici      - Alfabeto italiano - الحروف الهجائية      Partiamo da zero I      Il tuo nome in Arabo - Valeria      - I giorni della settimana      Tutti i risultati      Lettura di una testo da uno studente . .. con correzione      Lezioni di lingua italiana -01-      ضمائر المتكلم في اللغة الإيطالية - المذكر       3° Liv. #02 - C. C. L.- Preposizioni Genitive حُروفُ الجَرّ       Al-Farabi - الفارابي‎ - Scienziati Arabi      12ª Lettera dell'alfabeto arabo - سين - Sīn      L'Arabo Leggero #10 - Le vocali lunghe      Il video del Hummos      Perle di saggezza - Il giudizio      (١٣– دروس في اللغة الايطالية - الاسماء (المذكر - المؤنث - المفرد - الجمع      Il tuo nome in Arabo - Ester      Oggi è Sabato      # 15- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      Poesia Araba - "Palestinese"      Gli arabi e la scienza - Seconda Parte      14ª Lettera dell'alfabeto arabo - صاد - Ṣad      Verifica di dettato arabo 2      Il tuo nome in Arabo - Simona      6.08- Il Possesso      Esercizio 2.2 - Vocalizzazione - تشكيل      La filosofia araba      8-Kana e sorelle (Parte 2) - كان و أخَواتُها      
Panoramica Cerca Sopra
Dettagli del download
Lettere dell'alfabeto - Bella dispensa GR Lettere dell'alfabeto - Bella dispensa GRATIS HOT
(0 voti)

Una bellissima dispensa che raccoglie tutte le lettere dell'alfabeto arabo in tutte le posizioni e con la spiegazione per il movimento della mano. Un'esercitazione fantastica per tutti, fatta per i piccolini ma adatta a tutti gli studenti di lingua araba.

Informazioni

Versione:
Dimensione2.97 MB
Downloads436
Lingua
Licenza
Autore
Sito Web
Prezzo0
Creato2019-04-19
Creato da1001notte
Modificato il2019-04-19
Modificato da1001notte

Scarica

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download