أبو الطيّب المتنبي - Bellissima poesia d'amore di Abu Ettaieb El Mutanabby      L'Arabo Leggero #2      Un verbo al giorno - شَرِبَ - Bere      Il tuo nome in Arabo - Angelo      3.1.D- Gli Altri Numeri (le cifre)       Ama te stesso prima, ma in arabo. ..      2ª Lettera dell'alfabeto arabo - باء - Bā´      3° Liv. #03 - C. C. L.- Impariamo qualche aggettivo in più      Il tuo nome in Arabo - Teresa      ٣– دروس في اللغة الايطالية للعرب       Il tuo nome in Arabo - Ilenia      Guarda e leggi - Italia (video)      Un verbo al giorno - طارَ - Volare      2° Liv. #01 - C. C. L. A. - inizio 2° Livello - il duale      3° Liv. #17 - Un semplice esercizio - Il plurale sotto la forma "أفعال "      Il tuo nome in Arabo - Corradina      ١– دروس في اللغة الايطالية للعرب       Esercizio 1.6 - Dettato arabo . ألإمــــــــلاء       Esercizio 3.3 - Preposizioni genitive (حروف الجر )      Poesia Araba - "Palestinese"      ُEsercizio 3.4 - L'articolo      Il tuo nome in Arabo - Tommaso      Il tuo nome in Arabo - Giovanna      3.6- Un Pò di Matematica      Aggiunto nuovo libro in Libreria - Le stagioni      #30-Corso CONTINUO di lingua araba - la "hamzah" هَمزَة       "Punteggiare" le parole arabe? Mettiamo i puntini "sotto" la "ya"?      2.1.0- Alfabeto Arabo - ألحُروف ألهِجائيَّة      Perle di saggezza - Il giudizio      Una bellissima dispensa da scaricare - GRATIS      Il tuo nome in Arabo - Federico      Qual è la differenza tra :      7.0.2 - Regole del verbo arabo - قَواعِد الفِعل العَرَبيّ      ١٤– دروس في اللغة الايطالية - الاسماء المذكر - المؤنث - المفرد - الجمع– ثلاثة انواع - حرف ال جي      Coniugatore dei verbi arabi      Perle di saggezza - La fretta      Libia - ليبيا      26ª Lettera dell'alfabeto arabo - هاء - Hā´      Il tuo nome in Arabo - Giulio      L'asino di Ashaab - Racconti popolari e rarità dal mondo arabo      2° Liv. #04 - C. C. L. A. - pronomi staccati, io, noi, lui e loro(duale), verbi al duale altro dal vivo      7.3.C.2- أَلْفِعْلُ الرُّباعي - Il verbo quadrilittero      #18-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "baà باء "       ٥– دروس في اللغة الايطالية للعرب - الحروف التي يتغير لفظها حسب ما يليها       Esercizio 3.6 - Video(PlayList) - Esercizi di dettato      #46-Corso CONTINUO di Arabo - Il gruppo di lettere ت ح س ط ع ة       # 15- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      Bahrein - ألبحرين      #32-Corso CONTINUO di lingua araba - la "hamzah" هَمزَة e "tanuin kasrah"      Al-Farabi - الفارابي‎ - Scienziati Arabi     

Buongiorno - صَباحُ الخَير  

     Oggi è Giovedì e in arabo si dice ألخَميس, e come si può notare assomiglia molto al numero "cinque" in arabo خَمْسَة,  e quindi, per gli arabi antichi era considerato come quinto giorno della settimana, la settimana che comincia con ألأحَد che corrisponde alla "domenica" che deriva dal numero واحِد (uno in arabo).

I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع - Lezione  --------   I giorni della settimana - Video

 

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download